9.4.2019

TIEDOTE 9.4.2019

Kotien Puolesta Keskusliitto ry Edustajakokous 5.4.2019

KANNANOTTO: Uuden hallituksen on puututtava lapsiperheköyhyyteen.

Lapsiperheköyhyys on lisääntynyt huomattavasti kuluneella vaalikaudella Suomessa. Se haittaa nyt jo lähes 14 % kaikista perheistä. Alhaisimmillaan tämä ilmiö oli 1980-luvulla (4,5 %). Lama toi maahamme lisää köyhyyttä, joka kuitenkin alkoi 2010-luvulla taittua. Viime hallituksen tekemät voimakkaat säästöt ja leikkaukset mm. sosiaaliturvaan näkyvät erityisesti yksinhuoltajien taloudellisen aseman heikentymisenä.

Kotien Puolesta Keskusliitto ja sen 16 paikallisyhdistystä ovat edustajakokouksessaan 5.4.2019 käsitelleet Suomen lapsiperheköyhyyden lisääntyvää tilaa ja köyhyyden vakavia vaikutuksia lapsen elämään. Kokouksessa tuotiin voimakkaasti esiin, että maahamme vaalien jälkeen muodostettavan uuden hallituksen tulee puuttua ongelmiin vakavasti. Perheiden tukea ja ennalta ehkäiseviä palveluja on tehostettava. Varhaiseen tukeen kohdistettavat voimavarat auttavat perheitä varmimmin. Syrjäytymisen ehkäisyssä tehokkaita apuvälineitä ovat myös toisen asteen koulutuksen maksuttomuus sekä oppivelvollisuusajan pidentäminen.

THL selvitti lapsiin kohdentuvaa köyhyyttä ja sen syitä Suomessa. Suurin osa köyhyysrajan alittavista lapsiperheistä on työssäkäyviä perheitä. Suuri selittävä tekijä, on asumisen kalleus, osaaikaiset työsuhteet ja pienipalkkaisuus. Erityisesti yksinhuoltajan on vaikeaa saada rahat riittämään edes elämän perustarpeisiin. Kolmasosa yksinhuoltajista kokee tämän erityisen suureksi ongelmaksi. (THL, 2016)

Selvityksestä käy myös ilmi, että toimeentulovaikeudet tuovat mukanaan erityisen haasteen myös muihin elämänalueisiin. Esimerkiksi parisuhdetyytyväisyyteen, maltin säilyttämiseen ristiriitatilanteissa, huolehtimiseen lasten ja nuorten elämäntavoista sekä oppimisesta. Nämä huolenaiheet eivät rasita paremmin toimeentulevia läheskään samassa määrin. Sosiaalinen hyvinvointi heikkenee pysyvien toimeentulovaikeuksien myötä. Periytyvä köyhyys on em. eriarvoisuustekijöiden ohessa kasvanut isoksi ongelmaksi.

Jäämme odottamaan toimenpiteitä!

Lisätietoja: Kotien Puolesta Keskusliitto ry Arja Hurme, varapuheenjohtaja Etelä-Hämeen Kotien Puolesta ry, puheenjohtaja p. 0400 787 556

Kotien Puolesta Keskusliitto Ry on yleishyödyllinen, poliittisesti sitoutumaton, valtakunnallinen vapaaehtois- ja lähimmäispalvelun järjestö. Liiton 16:n paikallisyhdistyksen tavoitteena on auttaa ikääntyneitä, yksinäisiä ja lapsiperheitä jaksamaan arjen haasteissa.